Ulf K Nordensons
Stiftelse för Hantverk i Trä

Att tänka på vid ansökan

Stiftelsens ändamål

ATT stödja vetenskaplig forskning rörande hantverksmässig hantering av trä.

ATT stödja vetenskaplig forskning rörande formgivning av hantverksmässigt framställda möbler och andra träföremål, särskilt i anslutning till kulturvårdande insatser.

ATT främja ungdoms utbildning på detta område genom utdelning av stipendier och genom att lämna ekonomiskt stöd åt institutioner för undervisning och utbildning.

ATT även i övrigt, genom att anordna seminarier, kurser och liknande, verka för fördjupad kunskap om träets egenskaper och användning för framställning av möbler och andra föremål.

Stöd till utbildning

Stiftelsen kan ge bidrag till ungdomars utbildning, skolor och institutioner inom trähantverket. Stiftelsen lämnar dock inte bidrag i form av rena studiemedel, dvs. levnadskostnader – kost och logi – i samband med grundutbildning eller motsvarande. Normalt lämnas inte heller bidrag för genomförande av gesällarbeten om inte arbetet som ska utföras är speciellt, t.ex. innefattar nytänkande vid hantering av trä på sätt som ligger nära forskning eller kulturvårdande insatser. I sådana fall kan det förekomma att bidrag beviljas.

Ert projekt

Ladda ned pdf-filen som ni hittar nedanför. Beskriv ert projekt noggrant och ange vilket belopp ni söker, vad det skall användas till och gärna med en kortare budget hur sökta medel fördelar sig på olika poster i projektet, t.ex. material och motsvarande. Ni får gärna bifoga dokument och bilder som underlag för att bedöma er ansökan.

Vart skickas ansökan?

Ansökan skickas in i pappersform med vanlig post, alltså ej genom e-post.

Om ansökan avser stöd för genomförande av praktik vid t.ex. snickeri utomlands så måste den innehålla referenser och en bekräftelse på erhållen praktikplats för att din ansökan ska kunna prövas.

Skicka ansökan till

Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä
c/o Nordenson Advokatbyrå AB
Grev Turegatan 13A
114 46 Stockholm

Ladda ned ansökningsblanketten (pdf)